Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 111
Tháng 12 : 111
Năm 2023 : 7.712
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tóm tắt tự đánh giá chất lượng giáo dục ( 2011-2014) trường thcs hồng lã

 BÁO CÁO TÓM TỏºđT

Tỏằ° ĐÁNH GIÁ CHỏºÔT Lặ¯ỏằÂNG GIÁO DỏằÔC ( 2011-2014)

TRặ¯ỏằœNG THCS Hỏằ’NG LÝ

 

Tiêu chuẩn

Đạt

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

 

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

X

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường trung học.

X

Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.

X

Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

X

 Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.

X

 Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đ­ờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

X

Tiêu chí 7: Quản lí hành chính, thực hiện các phong trào thi  đua.

X

Tiêu chí 8 :Quản lí các hoạt động giáo dục, quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

X

Tiêu chí 9: Q uản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

X

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đ­ờng, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

X

     Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

 

Tiêu chí 1: Năng lực của hiêèÊu trươè‰ng, phó hiêèÊu trươè‰ng trong quá trình triêè‰n khai caèc hoaèÊt đôèÊng giaèo duèÊc.

X

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường trung học.

X

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

X

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trươè€ng.

0

  Tiêu chí 5:Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường trung học và của pháp luật.

X

       Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

 

Tiêu chí 1: Khuôn viên, côè‰ng trươè€ng, biển trường, tường hoặc haè€ng raè€o baè‰o vêèÊ, sân chơi, baèƒi tâèÊp theo quy định của Điều lệ trường trung học.

X

Tiêu chí 2: Phoè€ng hoèÊc, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

0

Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học.

X

Tiêu chí 4: Công trình vêèÊ sinh, nhà đêè‰ xe, hêèÊ thôèng nươèc saèÊch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đaèp ưèng yêu câè€u cuè‰a hoaèÊt đôèÊng giaèo duèÊc.

X

  Tiêu chí 5: Thư viêèÊn đaèp ưèng nhu câè€u nghiên cưèu, hoèÊc tâèÊp cuè‰a cán bộ, giaèo viên, nhân viên vaè€ hoèÊc sinh.

X

  Tiêu chí 6: Thiêèt bièÊ daèÊy hoèÊc, đồ dùng dạy học vaè€ hiệu quả sưè‰ duèÊng thiết bị, đôè€ duè€ng daèÊy hoèÊc.

X

      Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

  Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

X

  Tiêu chí 2 : Nhà trươè€ng chuè‰ đôèÊng tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền vaè€ phối hợp với caèc tôè‰ chưèc đoaè€n thêè‰ ơè‰ đièÊa phương để huy đôèÊng nguôè€n lưèÊc xây dưèÊng nhà trươè€ng vaè€ môi trươè€ng giaèo duèÊc.

X

  Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với caèc tôè‰ chưèc đoaè€n thêè‰ của đièÊa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

0

      Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 

               Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của  Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

X

Tiêu chí 2: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

X

 Tiêu chí 3: Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.

X

 Tiêu chí 4: Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém theo kế hoạch của nhà trường và theo quy định của các cấp quản lý giáo dục.

X

 Tiêu chí 5: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

X

 Tiêu chí 6: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.

0

 Tiêu chí 7: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

X

 Tiêu chí 8 : Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường.

X

Tiêu chí 9: Kết quả xếp loại học lực của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

X

 Tiêu chí 10: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

X

 Tiêu  chí  11: Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hằng năm.

X

 Tiêu  chí  12: Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường.

X

1. Tổng số các chỉ số: 108 chỉ số

                                                        - Chỉ số đạt yêu cầu: 103/108 = 95,37%

                                                        - Tổng số chỉ số chưa đạt yêu cầu: 5/108 = 4,63%

2, Tổng số các tiêu chí: 36 tiêu chí

                                                        - Tổng số tiêu chí đạt yêu cầu: 32/36 = 88,89%

                                                        - Tổng số tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 04/36 = 11,11%

Trường THCS Hồng Lý  tự đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

 

 

Số liệu của 04 năm gần đây:

 

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Sĩ số bình quân học sinh trên lớp

29,9

28,72

29,45

30,09

Tỷ lệ học sinh trên giáo viên

15,66

15,8

18,00

17,42

Tỷ lệ bỏ học

0

0

0

0

Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập dưới trung bình.

15/329=4,0%

17/316=5,0%

13/324=4,01%

 

Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập trung bình

41,90%

45,63%

39,81%

 

Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập khá

41,34%

37,66%

40,43%

 

Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập giỏi và xuất sắc

12,77%

11,71%

15,74%

 

Số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi

60

47

55

 

Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo

0

0

0

0

Số giáo viên  đạt chuẩn đào tạo

19

16

16

13

Số giáo viên  trên chuẩn đào tạo

6

9

9

13

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, quận, thị xã, thành phố

4

8

9

 

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

1

2

 

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia

0

0

0

 

Số lượng bài báo của giáo viên đăng trong các tạp chí trong và ngoài nước

0

0

0

 

Số lượng sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên đ­ợc cấp có thẩm quyền nghiệm thu

7

10

11

 

Số lượng sách tham khảo của cán bộ, giáo viên đ­ợc các nhà xuất bản ấn hành

 

 

 

 

Số bằng phát minh, sáng chế đ­ợc cấp (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người đ­ợc cấp)

0

0

0

 

Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2):

12.534

12.534

12.534

12.534

1. Khối phòng học theo chức năng:

 

 

 

 

Số phòng học văn hoá:

11

11

11

11

Số phòng học bộ môn:

8

8

8

8

- Phòng học bộ môn Vật lý:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Hoá học:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Sinh học:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Tin học:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Công nghệ:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ:

0

0

0

0

- Phòng học bộ môn  Địa:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Sử:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn  văn:

0

0

0

0

- Phòng học bộ môn Toán:

0

0

0

0

- Phòng học bộ môn Mỹ Thuật:

0

0

0

0

- Phòng học bộ môn Âm nhạc:

1

1

1

1

2. Khối phòng phục vụ học tập:

 

 

 

 

- Phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng:

0

0

0

0

- Phòng giáo dục nghệ thuật:

0

0

0

0

- Phòng thiết bị giáo dục:

1

1

1

1

- Phòng truyền thống

1

1

1

1

- Phòng Đoàn, Đội:

1

1

1

1

- Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập:

 

 

 

 

- Phòng khác:...

 

 

 

 

3. Khối phòng hành chính quản trị

 

 

 

 

- Phòng Hiệu trưởng

1

1

1

1

- Phòng Phó Hiệu trưởng:

1

1

1

1

- Phòng giáo viên:

1

1

1

1

- Văn phòng:

1

1

1

1

- Phòng y tế học đ­ờng:

1

1

1

1

- Kho:

1

1

1

1

- Phòng thường trực, bảo vệ

0

0

0

0

- Khu nhà ăn, nhà nghỉ đảm bảo điều kiện sức khoẻ học sinh bán trú (nếu có)

 

 

 

 

- Khu đất làm sân chơi, sân tập:

3.500

3.500

3.500

3.500

- Khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên:

1

1

1

1

- Khu vệ sinh học sinh:

1

1

1

1

- Khu để xe học sinh:

1

1

2

2

- Khu để xe giáo viên và nhân viên:

1

1

1

1

- Các hạng mục khác (nếu có):...

 

 

 

 

4. Thư viện:

 

 

 

 

- Diện tích (m2) thư viện (bao gồm cả phòng đọc của giáo viên và học sinh):

28

28

28

28

- Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường (cuốn):

 

2.574

 

2.786

 

2.786

 

2.786

- Máy tính của thư viện đã đ­ợc kết nối internet (có hoặc không)

 

1

1

1

1

- Các thông tin khác (nếu có)...

 

 

 

 

5. Tổng số máy tính của trường:

 

 

 

 

- Dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý:

8

8

8

8

- Số máy tính đang đ­ợc kết nối internet:

27

27

27

27

- Dùng phục vụ học tập:

19

19

19

19

6. Số thiết bị nghe nhìn:

 

 

 

 

- Tivi:

1

1

1

1

- Nhạc cụ:

1

1

1

1

- Đầu Video:

1

1

1

1

- Đầu đĩa:

1

2

2

2

- Máy chiếu hắt:

0

0

0

0

- Máy chiếu đa năng:

1

2

2

2

- Thiết bị khác:...

 

 

 

 

Tổng kinh phí đ­ợc cấp từ ngân sách Nhà nước

1.789.574.000

2.100.261.000

2.146.082.000

1.925.536.000

Tổng kinh phí huy động đ­ợc từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân,...

 

 

 

 

Tổng kinh phí đ­ợc chi trong năm (đối với trường ngoài công lập)

1.789.574.000

2.100.261.000

2.146.082.000

1.594.855.800

 

 

                       Hồng Lý, ngày 22 tháng 11 năm 2014

                                                                                                  HIỏằ†U TRặ¯ỏằžNG

 

 

 

 

                                                                                                 Đỗ Thanh Phong

Tác giả: Đỗ Thanh Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới