Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Tháng 12 : 17
Năm 2021 : 8.868
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Tiêu chuẩn 4: Quan hệ gia đình nhà trường và xã hội

   

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN Hỏằ˜I Đỏằ’NG Tỏằ° ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức danh,

chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Đỗ Thanh Phong

Hiệu trưởng

Chủ tịch

 

2

Vũ Hồng Quân

Phó hiệu trưởng

P. chủ tịch HĐ

 

3

Nguyễn Kim Phiên

Thý ký hội đồng

Thý ký HĐ

 

4

Lê Thị Tường Vy

BTCB – Tổ trưởng TXH

ỏằƯy viên HĐ

 

5

Phạm Thị Tươi

CTCĐ

ỏằƯy viên HĐ

 

6

Trần Đại Nghĩa

Tổ TTTN- Thanh tra ND

ỏằƯy viên HĐ

 

7

Nguyễn Thanh Tiền

Tổng phụ trách

ỏằƯy viên HĐ

 

 

 

DANH MỏằÔC CHỏằđ VIỏºắT TỏºđT TRONG BÁO CÁO

(Sắp xếp theo thứ tự ABC)

 

Chuỗi ký tự viết tắt

Cụm từ, thuật ngữ đ­ợc viết tắt

BTĐTNCSHCM

Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh

BGH

Ban giám hiệu

BĐDCMHS

Ban Đại diện cha mẹ học sinh

BGD&ĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

CB

Cán bộ

CNV

Công nhân viên

CTHĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CNTT

Công nghệ thông tin

CT

Chủ tịch

CĐSP

Cao đẳng sư phạm

ĐK

Điều kiện

ĐHSP

Đại học sư phạm

ĐD

Đồ dùng

ĐDDH

Đồ dùng dạy học

ĐĐT

Đúng độ tuổi

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

GDTH

Giáo dục tiểu học

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

HSG

Học sinh giỏi

HT

Hiệu trưởng

KP

Kinh phí

NSNN

Ngân sách nhà nước

NCL

Ngoài công lập

NXB

Nhà xuất bản

P.HT

Phó Hiệu trưởng

SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm

SGK

Sách giáo khoa

STK

Sách tham khảo

TDTT

Thể dục thể thao

TĐG

Tự đánh giá

TrTND

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

TKB

Thời khóa biểu

VN

Văn nghệ

 

 

PHỏºƯN I: Cặ  Sỏằž Dỏằđ LIỏằ†U  TRặ¯ỏằœNG TRUNG HỏằŒC Cặ  Sỏằž

I. Thông tin chung của nhà trường

Tên trường (theo quyết định thành lập): Trung học cơ sở Hồng Lý

Địa chỉ Gmail: c2hongly@gmail.com

Tiếng Việt: Trung học cơ sở Hồng Lý

Tiếng Anh : Không có

Tên trước đây : Phổ thông cơ sở Hồng Lý

Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục - Đào tạo

Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương:

Thái Bình

 

Tên Hiệu trưởng:

Đỗ Thanh Phong

    0978 749 128

Huyện / quận / thị xã / thành phố:

Vũ Thư

 

Điện thoại trường:

0363 624273

Xã / phường / thị trấn:

Hồng Lý

 

Fax:

 

Đạt chuẩn quốc gia:

 

Web: thcshongly.vuthu.edu.vn

 

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):

1989

 

Số điểm trường (nếu có):

 

 

 

 Công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỏºƯN II. Tỏằ° ĐÁNH GIÁ CỏằƯA NHÀ TRặ¯ỏằœNG

 

I. ĐỏºảT VỏºÔN Đỏằ€

   Trường THCS Hồng Lý, phía nam giáp Nam Định, phía tây giáp tỉnh Hà Nam, phía bắc giáp huyện Hưng Hà, phía đông giáp Đồng Thanh, cách trung tâm huyện 16 km. Nhân dân địa phương sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trình độ dân trí chưa cao, điểm xuất phát kinh tế còn thấp.

       Với sự ủng hộ của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, của nhân dân, của phụ huynh, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của thân nhân các đ/c CBGV, nhưng quan trọng  đó là sự quyết tâm của thầy và trò, Hồng Lý vẫn giữ vững ngọn cờ tiên tiến. Hồng Lý là đơn vị đi dầu trong việc dạy và học theo phòng bộ môn ( PHBM) của huyện và tỉnh. Nhà trường xác định rõ định hướng phát triển của đơn vị mình: Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, phát huy thành tích đã đạt đ­ợc, quyết tâm xây dựng trường Trung học cơ sở Hồng Lý là một trong những trường trung học cơ sở ở tốp mạnh của ngành giáo dục Vũ Thư về chất lượng giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mỹ). Xây dựng thành công “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phấn đấu năm học 2015 – 2016 đ­ợc công nhận là trường chuẩn giai đoạn 2.

            Tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường là nhằm tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí theo các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành; thông báo công khai với cơ quan quản lý Nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; đề ra các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu chung và chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.

            Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường có 07 thành viên, gồm Ban giám hiệu, thư ký hội đồng trường, các tổ chuyên môn, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh, Tổng phụ trách. Các thành viên trong hội đồng đ­ợc phân công theo nhóm nhằm thu thập, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt đ­ợc theo từng tiêu chí và viết phiếu đánh giá. Nhóm thư ký có trách nhiệm kiểm tra, chọn lọc, mã hóa các thông tin minh chứng, đồng thời giúp Chủ tịch hội đồng tự đánh giá rà soát, hoàn chỉnh các phiếu đánh giá và tập hợp thành Báo cáo tự đánh giá của nhà trường. Báo cáo tự đánh giá sau khi thông qua Hội đồng tự đánh giá sẽ đ­ợc công bố để lấy ý kiến của hội đồng sư phạm nhà trường.

     Trường Trung học cơ sở Hồng Lý - Vũ Thư tiến hành công tác tự đánh giá theo quy trình :

1.      Thành lập Hội đồng tự đánh giá.

2.      Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá.

3.      Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

4.      Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.

5.      Đánh giá mức độ đạt đ­ợc theo từng tiêu chí.

6.      Viết báo cáo tự đánh giá.

7.      Công bố báo cáo tự đánh giá.

      Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường căn cứ vào báo

cáo tự đánh giá để thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, phát huy các điểm mạnh, khắc phục điểm yếu đã nêu trong từng tiêu chí.

            Hội đồng tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thảo luận đi đến thống nhất, mọi quyết định chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số thành viên trong Hội đồng tự đánh giá nhất trí.

            Công cụ đánh giá đ­ợc sử dụng là “Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên” ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

 

 

II. Tỏằ° ĐÁNH GIÁ (theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí):

 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà đình, nhà trường

và xã hội

             Nhà trường quan tâm và tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn gắn bó và hỗ trợ nhà trường có hiệu quả trong mọi hoạt động giáo dục. Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo cùng các ban ngành đoàn thể quan tâm sâu sát và tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tại địa phương.

Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động.

c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

1, Mô tả hiện trạng:


- Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường đ­ợc tổ chức và thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
    H4.4.01.01       H4.4.01.02       H4.4.01.03        H4.4.01.04  


- Nhà trường tạo điều kiện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường hoạt động theo điều lệ và phương hướng nhiệm vụ thống nhất với Hiệu trưởng từ đầu năm học.     H1.1.03.08  

- Hàng năm tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm thông báo kết quả rèn luyện, học tập của học sinh và tiếp thu ý kiến đóng góp, giải quyết những kiến nghị về công tác quản lý, thống nhất biện pháp giáo dục học sinh.
    H4.4.01.04       H4.4.01.05       H4.4.01.06          

 2, Điểm mạnh:

            Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ với Ban đại diện phụ huynh lớp giáo dục học sinh ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là học sinh cá biệt; thông tin kịp thời tình hình học sinh.

            Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhiều ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có tinh thần, trách nhiệm, biết hoạt động trên cơ sở Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và hỗ trợ có hiệu quả cho nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

3, Điểm yếu:

            Ban đại diện cha mẹ học sinh đôi khi tham mưu chưa kịp thời với nhà trường về các hoạt động giáo dục.                

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Phát huy sự nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh.

            Tham mưu kịp thời, có hiệu quả với nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

 

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

a) Chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường.

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

1, Mô tả hiện trạng:

- Nhà trường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường.    H4.4.02.01       H1.1.03.08      

- Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với Đoàn thanh niên xã, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội khuyến học, Ban chăm sóc bà mẹ trẻ em, An ninh xã, đơn vị văn hóa của địa phương (Chùa Đình Đông), để xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh trong nhà trường, ngăn chặn bạo lực học đ­ờng, các tệ nạn xâm nhập học đ­ờng.
    H4.4.02.02       H4.4.02.03       H1.1.03.08  

- Hàng năm nhà trường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện theo quy định từ Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học nhằm phục vụ cho việc khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh  có hoàn cảnh khó khăn và bổ sung cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cho học sinh.      
    H4.4.02.04       H4.4.02.05       H4.4.02.06  

2, Điểm mạnh:

            Thực hiện tốt việc tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng và phát triển môi trường giáo dục.

3, Điểm yếu:

            Chưa huy động triệt để các nguồn lực phục vụ việc xây dựng cơ sở vật chất và tăng thêm trang thiết bị dạy học cho công tác dạy học.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Xây dựng kế hoạch cụ thể, có tính khả thi nhằm huy động tốt hơn các nguồn lực tự nguyện phục vụ cho việc phát triển cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc.

b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hoá; chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.

c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục.

1, Mô tả hiện trạng:

- Phối hợp có hiệu quả với các đoàn thể địa phương (Đoàn thanh niên địa phương, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh) để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức ngoại khóa về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 22/12 hàng năm.
    H4.4.03.01       H4.4.03.02       H1.1.03.08  

- Liện đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cùng với Đoàn thanh niên địa phương chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ hàng tháng.
    H4.4.03.01       H4.4.03.02       H1.1.03.08  

2, Điểm mạnh:

            Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức đoàn thể địa phương và huy động đ­ợc sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

3, Điểm yếu:

            Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục còn hạn chế.

            Hoạt động tuyên truyền  giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc chưa phong phú.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Liên đội có kế hoạch chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

            Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

5, Tự đánh giá tiêu chí:  Không  đạt.

            Kết luận chung về tiêu chuẩn 4: Nhà trường đã thiết lập đ­ợc mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – xã hội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm giúp đỡ; cha mẹ học sinh gắn bó sâu sát và hỗ trợ có hiệu quả trong các hoạt động giáo dục góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong những năm học qua.

            + Số tiêu chí đạt yêu cầu: 02 tiêu chí.

            + Số tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 01 tiêu chí (thuộc tiêu chí 3)

 

 

  

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí 1

T

£

Tiêu chí 3

 

T

a)

T

£

a)

T

 

b)

T

£

b)

T

 

c)

T

£

c)

 

T

Tiêu chí 2

T

£

 

a)

T

£

b)

T

£

c)

T

£

Hồng Lý, ngày      tháng     năm 2014

                                                                 Chủ tịch hội đồng tự đánh giá

 

           Đỗ Thanh Phong

 

 

 

Tiêu chí 1:

 Tổ chức và hiệu quả hoạt động

của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

 

Tiêu chí 2:

 Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

 

 

 

 

Tiêu chí 3:

 Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

Tác giả: Đỗ Thanh Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới