Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 105
Tháng 12 : 105
Năm 2023 : 7.706
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng tiêu chuẩn i: tổ chức và quản lý nhà trường

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN Hỏằ˜I Đỏằ’NG Tỏằ° ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức danh,

chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Đỗ Thanh Phong

Hiệu trưởng

Chủ tịch

 

2

Vũ Hồng Quân

Phó hiệu trưởng

P. chủ tịch HĐ

 

3

Nguyễn Kim Phiên

Thư ký hội đồng

Thư ký HĐ

 

4

Lê Thị Tường Vy

BTCB – Tổ trưởng TXH

ỏằƯy viên HĐ

 

5

Phạm Thị Tươi

CTCĐ

ỏằƯy viên HĐ

 

6

Trần Đại Nghĩa

Tổ Trưởng TTN- Thanh tra ND

ỏằƯy viên HĐ

 

7

Nguyễn Thanh Tiền

Tổng phụ trách

ỏằƯy viên HĐ

 

DANH MỏằÔC CHỏằđ VIỏºắT TỏºđT TRONG BÁO CÁO

(Sắp xếp theo thứ tự ABC)

 

Chuỗi ký tự viết tắt

Cụm từ, thuật ngữ đ­ợc viết tắt

BTĐTNCSHCM

Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh

BGH

Ban giám hiệu

BĐDCMHS

Ban Đại diện cha mẹ học sinh

BGD&ĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

CB

Cán bộ

CNV

Công nhân viên

CTHĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CNTT

Công nghệ thông tin

CT

Chủ tịch

CĐSP

Cao đẳng sư phạm

ĐK

Điều kiện

ĐHSP

Đại học sư phạm

ĐD

Đồ dùng

ĐDDH

Đồ dùng dạy học

ĐĐT

Đúng độ tuổi

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

GDTH

Giáo dục tiểu học

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

HSG

Học sinh giỏi

HT

Hiệu trưởng

KP

Kinh phí

NSNN

Ngân sách nhà nước

NCL

Ngoài công lập

NXB

Nhà xuất bản

P.HT

Phó Hiệu trưởng

SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm

SGK

Sách giáo khoa

STK

Sách tham khảo

TDTT

Thể dục thể thao

TĐG

Tự đánh giá

TrTND

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

TKB

Thời khóa biểu

VN

Văn nghệ

 

PHỏºƯN I: Cặ  Sỏằž Dỏằđ LIỏằ†U  TRặ¯ỏằœNG TRUNG HỏằŒC Cặ  Sỏằž

I. Thông tin chung của nhà trường

Tên trường (theo quyết định thành lập): Trung học cơ sở Hồng Lý

Địa chỉ Gmail: c2hongly@gmail.com

Tiếng Việt: Trung học cơ sở Hồng Lý

Tiếng Anh : Không có

Tên trước đây : Phổ thông cơ sở Hồng Lý

Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục - Đào tạo

Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương:

Thái Bình

 

Tên Hiệu trưởng:

Đỗ Thanh Phong

    0978 749 128

Huyện / quận / thị xã / thành phố:

Vũ Thư

 

Điện thoại trường:

0363 624273

Xã / phường / thị trấn:

Hồng Lý

 

Fax:

 

Đạt chuẩn quốc gia:

 

Web: thcshongly.vuthu.edu.vn

 

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):

1989

 

Số điểm trường (nếu có):

 

 

 

 Công lập

 

 

PHỏºƯN II. Tỏằ° ĐÁNH GIÁ CỏằƯA NHÀ TRặ¯ỏằœNG

 

I. ĐỏºảT VỏºÔN Đỏằ€

   Trường THCS Hồng Lý, phía nam giáp Nam Định, phía tây giáp tỉnh Hà Nam, phía bắc giáp huyện Hưng Hà, phía đông giáp Đồng Thanh, cách trung tâm huyện 16 km. Nhân dân địa phương sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trình độ dân trí chưa cao, điểm xuất phát kinh tế còn thấp và là một trong những xã khó khăn của huyện Vũ Thư.

       Với sự ủng hộ của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, của nhân dân, của phụ huynh, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của thân nhân các đ/c CBGV, nhưng quan trọng  đó là sự quyết tâm của thầy và trò, Hồng Lý vẫn giữ vững ngọn cờ tiên tiến. Nhà trường xác định rõ định hướng phát triển của đơn vị mình: Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, phát huy thành tích đã đạt đ­ợc, quyết tâm xây dựng trường Trung học cơ sở Hồng Lý là một trong những trường trung học cơ sở ở tốp mạnh của ngành giáo dục Vũ Thư về chất lượng giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mỹ). Xây dựng thành công “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phấn đấu năm học 2015 – 2016 đ­ợc công nhận là trường chuẩn giai đoạn 2.

            Tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường là nhằm tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí theo các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành; thông báo công khai với cơ quan quản lý Nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; đề ra các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu chung và chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.

            Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường có 09 thành viên, gồm Ban giám hiệu, thư ký hội đồng trường, các tổ chuyên môn, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh, Tổng phụ trách. Các thành viên trong hội đồng đ­ợc phân công theo nhóm nhằm thu thập, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt đ­ợc theo từng tiêu chí và viết phiếu đánh giá. Nhóm thư ký có trách nhiệm kiểm tra, chọn lọc, mã hóa các thông tin minh chứng, đồng thời giúp Chủ tịch hội đồng tự đánh giá rà soát, hoàn chỉnh các phiếu đánh giá và tập hợp thành Báo cáo tự đánh giá của nhà trường. Báo cáo tự đánh giá sau khi thông qua Hội đồng tự đánh giá sẽ đ­ợc công bố để lấy ý kiến của hội đồng sư phạm nhà trường.

     Trường Trung học cơ sở Hồng Lý - Vũ Thư tiến hành công tác tự đánh giá theo quy trình :

1.      Thành lập Hội đồng tự đánh giá.

2.      Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá.

3.      Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

4.      Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.

5.      Đánh giá mức độ đạt đ­ợc theo từng tiêu chí.

6.      Viết báo cáo tự đánh giá.

7.      Công bố báo cáo tự đánh giá.

      Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường căn cứ vào báo

cáo tự đánh giá để thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, phát huy các điểm mạnh, khắc phục điểm yếu đã nêu trong từng tiêu chí.

            Hội đồng tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thảo luận đi đến thống nhất, mọi quyết định chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số thành viên trong Hội đồng tự đánh giá nhất trí.

            Công cụ đánh giá đ­ợc sử dụng là “Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên” ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

 

II. Tỏằ° ĐÁNH GIÁ (theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí):

 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

            Trường THCS Hồng lý là một trường nằm trong tốp giữa của ngành giáo dục Vũ Thư nên bộ máy tổ chức nhân sự từ Ban giám hiệu đến Tổ chuyên môn đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học.

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Có Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường , hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật, các hội đồng tư vấn khác).

b) Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.

c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng .

1, Mô tả hiện trạng:

- Có đủ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo quy định, Hội đồng trường đ­ợc thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-PGD&ĐT ngày 25/8/2011 và Quyết định số 05/ QĐ- GD ngày 15/8/2013 của Phòng Giáo dục và đào tạo Vũ Thư – Thái Bình  gồm 09 thành viên; các Hội đồng thi đua – khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn đ­ợc thành lập theo đúng Luật giáo dục và Điều lệ trường trung học.


    H1.1.01.01                    H1.1.01.02                     H1.1.01.03                   H1.1.01.04     


        H1.1.01.05                 H1.1.01.06      

     - Trường có Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 21 đảng viên, Ban chấp hành Công đoàn trường đ­ợc thành lập theo quyết định ngày 15 tháng 11 năm 2009 gồm 30 công đoàn viên, Chi đoàn giáo viên gồm 13 đoàn viên, Liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gồm 11 chi đội; Chi hội khuyến học, chi hội chữ thập đỏ đ­ợc thành lập và hoạt động đúng quy định.                       


                                       H1.1.01.07       H1.1.01.08          H1.1.01.09      H1.1.01.10       H1.1.01.11      

- Có hai tổ chuyên môn: tổ Khoa học tự nhiên, tổ Khoa học xã hội và tổ Văn phòng.

H1.1.01.12              H1.1.01.13                 H1.1.01.14                  H1.1.01.15        

2, Điểm mạnh:

          Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường theo đúng quy định của Điều lệ trường trung học. Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác; hai tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

          Thành lập các hội đồng : Hội đồng trường, hội đồng thi đua – khen thưởng, hội đồng tư vấn để tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

3, Điểm yếu:

Các tổ chức xã hội hoạt động còn đơn điệu.

          Hội đồng tư vấn,  các tổ chức xã hội khác sinh hoạt định kỳ chưa đều.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

- Phát huy năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Hội đồng trường.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho các tổ chức xã hội.

- Bố trí thời gian phù hợp để Hội đồng tư vấn,  các tổ chức xã hội sinh hoạt định kỳ.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt.

 

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường trung học.

a) Lớp học đ­ợc tổ chức theo quy định.

b) Số học sinh trong một lớp theo quy định.

c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.

1, Mô tả hiện trạng:

- Lớp học đ­ợc tổ chức theo điều 15 Điều lệ trường trung học; mỗi lớp học có 01 lớp trưởng, 02 lớp phó. Lớp đ­ợc chia thành các tổ học sinh, mỗi tổ do tổ trưởng và tổ phó điều hành.

         H1.1.02.01                 H1.1.02.02      

- Mỗi lớp học không quá 40 học sinh.                                 H1.1.02.03                       H1.1.02.04  - Trường có khuôn viên riêng biệt, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục.     H1.1.02.05       H1.1.02.06  

2, Điểm mạnh:

            Cơ cấu lớp học theo đúng quy định của Điều lệ trường trung học.

            Địa điểm của trường đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

3, Điểm yếu:

             Không

            4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

- Duy trì số lớp, số lượng học sinh theo kế hoạch đ­ợc giao.

- Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Tham mưu với chính quyền địa phương  xây trường, đạt chuẩn giai đoạn II vào năm 2015-2016.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

 

Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.

a) Hoạt động đúng quy định.

b) Lãnh đạo, tư vấn cho Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình.

c) Thực hiện rà soát, đánh giá các hoạt động sau mỗi học kỳ.

1, Mô tả hiện trạng:

- Hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường theo các quy định hiện hành. Hội đồng trường hoạt động theo quy định tại khoản 4 điều 20 Điều lệ trường trung học; các hội đồng : hội đồng thi đua – khen thưởng, hội đồng tư vấn hoạt động theo quy định hiện hành.


    H1.1.03.01                    H1.1.03.02                    H1.1.03.03                      H1.1.03.04              H1.1.03.05 

- Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của mình, các hội đồng, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội tư vấn kịp thời giúp cho Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thuộc quyền hạn và trách nhiệm của mình.  

    H1.1.03.02                       H1.1.03.03                  H1.1.03.04                    H1.1.03.06      - Cuối kỳ, cuối năm các hội đồng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội đều tổ chức rà soát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình.    H1.1.03.07     H1.1.03.08 

2, Điểm mạnh:

Chi bộ Đảng liên tục đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học từng năm; Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiên tiến, các tổ chức xã hội hoạt động hiệu quả giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Hội đồng tư vấn tham mưu kịp thời để Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn đ­ợc giao. Hội đồng thi đua – khen thưởng động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của năm học.

3, Điểm yếu:

- Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chưa tổ chức đ­ợc nhiều hoạt động ngoại khóa , hoạt động còn đơn điệu, nhiều trò chơi dân gian thu hút học sinh tham gia chưa thường xuyên liên tục.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

- Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Hội đồng trường.

- Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cần tổ chức đ­ợc nhiều hoạt động ngoại khóa, nhiều trò chơi dân gian, tạo sân chơi bổ ích phù hợp lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt.

 

Tiêu chí 4: Cơ cấu  tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

a) Có đủ cơ cấu tổ chức theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm và sinh hoạt tổ theo quy định.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.

1, Mô tả hiện trạng:


- Tổ chuyên môn: Tổ Khoa học xã hội, tổ Khoa học tự nhiên và tổ văn phòng. Mỗi tổ đều có một tổ trưởng điều hành, tổ trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm hàng năm vào đầu năm học dựa trên cơ sở giới thiệu của tổ.    H1.1.01.13                     H1.1.04.01                      H1.1.03.08     

- Tổ chuyên môn có kế hoạch hoạt động theo tháng, kỳ, năm; định kỳ sinh hoạt chuyên môn vào thứ tư với tổ KHTN, thứ sáu với tổ KHXH tất cả các tuần,  có sổ ghi nội dung các cuộc họp. Tổ văn phòng có kế hoạch công tác rõ ràng phù hợp khoản 1, điều 17 Điều lệ trường trung học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.    H1.1.04.02                     H1.1.01.15   

- Tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đ­ợc quy định tại điều 16 Điều lệ trường trung học. Tổ văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Hiệu trưởng phân công.


    H1.1.04.02                    H1.1.04.03                    H 1.1.04.04                        H1.1.01.15                  H1.1.03.08    

2, Điểm mạnh:

Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng đ­ợc cụ thể hóa từ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, và tổ chức triển khai thực hiện tốt.

Tổ chuyên môn hoạt động nề nếp  TKHTN sinh hoạt vào thứ tư và TKHXH sinh hoạt vào chiều thứ 6 đạt  hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động dạy học thuộc phạm vi của tổ. Tổ chức tốt các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Làm tốt công tác bồi giỏi, phụ kém; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý.

3, Điểm yếu:

            Tổ chuyên môn chưa có nhiều sáng tạo trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

             Nhân viên còn kiêm nhiệm, chưa có cán bộ thư viện, nhân viên y tế, nhân viên thiết bị biên chế.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tổ chuyên môn thường xuyên bồi dưỡng, tự học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

Phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

Đ­a sinh hoạt tổ văn phòng vào nề nếp, đề xuất với cấp có thẩm quyền bổ sung nhân viên thiếu.

5, Tự đánh giá tiêu chí:  Đạt.

 

Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường.

a) Chiến lược đ­ợc xác định rõ bằng văn bản, đ­ợc cấp quản lý trực tiếp phê duyệt, đ­ợc công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trường hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên website của Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và đào tạo hoặc website của nhà trường (nếu có).

b) Chiến lược phù hợp với mục tiêu giáo dục của cấp học đ­ợc quy định tại Luật Giáo dục, với các nguồn lực của nhà trường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược của nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn.

1, Mô tả hiện trạng:

- Dựa vào tình hình thực tế của nhà trường, địa phương, trường đã xây dựng đ­ợc “Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2006 – 2010” và “Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2010 – 2015” Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2015 – 2020”. Chiến lược có sự tham gia đóng góp ý kiến của hội đồng sư phạm, đ­ợc ủy ban nhân dân xã Hồng Lý, Phòng Giáo dục và đào tạo Vũ Thư phê duyệt.   H1.1.05.01                       H1.1.05.02        

- Chiến lược phù hợp với mục tiêu giáo dục cấp trung học cơ sở đ­ợc quy định tại khoản 3, điều 27, Luật giáo dục năm 2005. Định hướng chiến lược, các mục tiêu cụ thể đều dựa vào các nguồn lực về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương xã Hồng Lý.    H1.1.03.08                   H1.1.05.04      

- Việc rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển đ­ợc thực hiện thông qua phương hướng, nhiệm vụ của từng năm học nhằm định hướng sự phát triển của nhà trường phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương  theo từng giai đoạn.   H1.1.05.01                   H1.1.05.03     

2, Điểm mạnh:

            Chiến lược phát triển có sự tham gia đóng góp ý kiến của hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên đ­ợc ủy ban nhân dân xã Hồng Lý, Phòng giáo dục và Đào tạo Vũ Thư phê duyệt nên định hướng rõ ràng cho sự phát triển của nhà trường trong những năm qua.

            Các mục tiêu của chiến lược có tính chất khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, của địa phương trong từng giai đoạn.

3, Điểm yếu:

            Văn bản chiến lược phát triển của nhà trường chưa đ­ợc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, của ngành.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Tiếp tục điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường và địa phương.

            Phổ biến chiến lược phát triển của nhà trường trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học hàng năm.

            Đăng tải chiến lược phát triển trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, ngành.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt.

 

Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đ­ờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chấp hành quản lý hành chính của chính quyền địa phương; sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục.

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định.

c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

1, Mô tả hiện trạng:- Nhà trường thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, quản lý hành chính của địa phương; chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục.     H1.1.03.08       H1.1.06.01      
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, trung thực chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.     H1.1.06.02       H1.1.06.03          H1.1.03.08  
- Nhà trường thực hiện quy chế dân chủ thông qua “Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD ĐT ngày 05/03/2002.     H1.1.03.08       H1.1.06.04       H1.1.06.05       

2, Điểm mạnh:

            Nhà trường chấp hành tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo chuyên môn của ngành. Nộp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý. Hàng năm đều tổ chức hội nghị công chức, viên chức đầu năm học; trước khi thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đều công khai trước hội đồng, lấy ý kiến của tập thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học.

3, Điểm yếu:

            Do nhiệm vụ chuyên môn, các đồng chí giáo viên đảng viên không tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đảng bộ.

            Các lớp học nghị quyết làm thay đổi, ảnh hưởng tới lịch hoạt động của nhà trường.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Nhà trường tiếp tục chấp hành tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo chuyên môn của ngành.

            Sắp xếp thời gian hợp lý để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia và tiếp thu đầy đủ các lớp học chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5, Tự đánh giá tiêu chí:  Đạt    

 

Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.

a) Có đủ hồ sơ phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học.

b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật lưu trữ.

c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

1, Mô tả hiện trạng:

- Có  đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo quy định tại điều 27 Điều lệ trường trung học.
    H1.1.07.01                     H1.1.07.02                      H1.1.07.03                    H1.1.07.04                    H1.1.04.02  

    H1.1.01.15                    H1.1.03.08 - Hồ sơ, văn bản đ­ợc giữ gìn, lưu trữ khoa học theo quy định của Luật lưu trữ.

     H1.1.07.02                     H1.1.03.08

- Duy trì, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của các cấp phát động và quy định của Nhà nước trong từng năm học như: cuộc vận động “Mỗi thầy cô là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; cuộc vận động “Ba không” của Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình; phong trào ‘‘Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

    H1.1.03.08                      H1.1.07.05                   H1.1.07.06                   H1.1.07.07

2, Điểm mạnh:

            Hệ thống hồ sơ, sổ sách đ­ợc bảo quản tốt.

            Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành, các cấp quản lý, Nhà nước phát động. Có cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

            Nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

3, Điểm yếu:

            Các cuộc vận động, các phong trào thi đua đôi khi chồng chéo  có khi  khó thực hiện.

            Việc lưu giữ một số văn bản chưa đ­ợc đầy đủ .

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Nhân gương các cá nhân điển hình trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn trường.

            Thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua để đạt kết quả cao hơn.

            Giáo viên cần lưu trữ hồ sơ cá nhân tốt hơn.

5, Tự đánh giá tiêu chí:   Đạt.      

Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục; quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học.

b) Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và các cấp có thẩm quyền.

c) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật lao động, Điều lệ trường trung học và các quy định khác của pháp luật.

1, Mô tả hiện trạng:

- Quản lý các hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp thông qua dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo điều 26 Điều lệ trường trung học và quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học.

    H1.1.08.01                     H1.1.08.02                    H1.1.08.03                       H1.1.03.08       

- Nhà trường thực hiện quản lý việc dạy thêm, học thêm theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo, các cấp có thẩm quyền.    H1.1.08.04                           H1.1.08.05      

- Thực hiện tuyển dụng; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên và quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng Luật cán bộ, công chức, Luật lao động, Luật viên chức, Điều lệ trường trung học và các quy định hiện hành.        H1.1.08.06                     H1.1.08.07             

2, Điểm mạnh:

            Nhà trường thực hiện tốt việc quản lý các hoạt động giáo dục và học sinh theo Điều lệ trường trung học.

            Bổ nhiệm, điều động giáo viên có năng lực làm việc hiệu quả; xây dựng  giáo viên nòng cốt ở các bộ môn, các khối lớp.

3, Điểm yếu:

            Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa phong phú; chưa tổ chức đ­ợc nhiều hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian thu hút học sinh tham gia.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Điều động giáo viên đúng người, đúng việc; khuyến khích giáo viên phát huy năng lực.

            Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ trí tuệ, giải trí, các trò chơi dân gian phù hợp đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt.

 

Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

a) Có hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước.

c) Công khai tài chính, thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính theo quy định, xây dựng đ­ợc Quy chế chi tiêu nội bộ

1, Mô tả hiện trạng:

- Có  đủ các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản.

    H1.1.09.01                         H1.1.09.02                     H1.1.06.03                    H1.1.03.08  

- Định kỳ hàng năm lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.      
   H1.1.09.03                      H1.1.09.04                      H1.1.03.08  

- Hàng tháng, cuối kỳ, cuối năm đồng chí kế toán thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định và tự kiểm tra tài chính vào cuối kỳ, cuối năm. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ . Cuối kỳ, cuối năm nhà trường phối hợp với Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra và công khai kết quả quản lý sử dụng tài sản, tài chính của nhà trường.


    H1.1.09.05                     H1.1.09.06                    H1.1.06.04                    H1.1.09.07               H1.1.09.08 

2, Điểm mạnh:

            Thực hiện tốt việc lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

            Thực hiện tốt việc quản lý tài chính theo các quy định hiện hành, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, có tác dụng thúc đẩy chất lượng giáo dục của nhà trường. Việc quản lý tài sản, tài chính chặt chẽ, minh bạch, công khai; chưa xảy ra mất mát tài sản, thất thoát tài chính của nhà trường.

            Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính đ­ợc lưu giữ đầy đủ, khoa học.      

3, Điểm yếu:

            Chưa có  đủ các văn bản quy định về lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa quản lý tài sản, tài chính theo quy định.

            Lưu trữ các văn bản về quản lý tài sản, tài chính đầy đủ hơn.

            Bổ sung các văn bản quy định về lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt.

 

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đ­ờng, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường.

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm hoạ thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường.

b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.

1, Mô tả hiện trạng:

- Xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với cơ quan an ninh, cơ quan y tế để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng tránh các tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
    H1.1.10.01                   H1.1.03.08                     H1.1.10.02       

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đ­ợc học tập và làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện.    H1.1.10.01                        H1.1.03.08     - Nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới.                                                  H1.1.03.08

- Tài liệu tuyên truyền về ATGT                                  H1.1.10.04

2, Điểm mạnh:

            An ninh chính trị, an toàn trường học đ­ợc đảm bảo, tạo môi trường học tập, làm việc an toàn, thân thiện.

            Có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh của thôn xóm, xã trong giáo dục đạo đức học sinh, kiểm tra đột xuất nội bộ học sinh; tổ chức Hội nghị liên tịch giữa các  nhà trường để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường vào thời gian cao điểm như  cuối năm, hè, dịp lễ tết…

3, Điểm yếu:

            Vẫn còn hiện tượng học sinh  ăn quà vặt.

Kỹ năng phòng chống cháy nổ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh còn hạn chế.

4, Kế hoạch cải tiến chất lượng:

            Duy trì công tác đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trường học.         

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong việc quản lý, giáo dục đạo đức học sinh ở mọi nơi, mọi lúc.

            Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tạo thêm sân chơi bổ ích, thu hút học sinh tham gia các hoạt động tập thể. 

            Thường xuyên mở các lớp tập huấn phòng chống cháy nổ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

5, Tự đánh giá tiêu chí: Đạt

            Kết luận chung về tiêu chuẩn 1:

       Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp. Tổ chức Chi bộ Đảng của nhà trường hoạt động tích cực, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động trong nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động tích cực, sáng tạo. Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật hoạt động theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và các quy định hiện hành.  Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Trường Trung học cơ sở Hồng Lý  không có khiếu nại, tố cáo. Hội đồng tư vấn nhà trường có nhiều ý kiến tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình.  Lãnh đạo nhà trường có nhiều biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. Hoạt động dạy thêm, học thêm đúng quy định, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường đ­ợc đảm bảo.

+ Số tiêu chí đạt yêu cầu: 10 tiêu chí.

            + Số tiêu chí không đạt yêu cầu: 0.

 

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí 1

T

£

Tiêu chí 6

T

£

a)

T

£

a)

T

£

b)

T

£

b)

T

£

c)

T

£

c)

T

£

Tiêu chí 2

T

£

Tiêu chí 7

T

£

a)

T

£

a)

T

£

b)

T

£

b)

T

£

c)

T

£

c)

T

£

Tiêu chí 3

T

£

Tiêu chí 8

T

£

a)

T

£

a)

T

£

b)

T

£

b)

T

£

c)

T

£

c)

T

£

Tiêu chí 4

T

£

Tiêu chí 9

T

£

a)

T

£

a)

T

£

b)

T

£

b)

T

£

c)

T

£

c)

T

£

Tiêu chí 5

T

£

Tiêu chí 10

T

£

a)

T

£

a)

T

£

b)

T

£

b)

T

 

c)

T

£

c)

T

 

Hồng Lý, ngày   tháng    năm 2014

                       Chủ tịch hội đồng tự đánh giá

 

                       Đỗ Thanh Phong

 

Tác giả: Đỗ Thanh Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới