Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 105
Tháng 12 : 105
Năm 2023 : 7.706
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Hồng Lý

 

PHÒNG GD&ĐT VÅă THặ¯

TRặ¯ỏằœNG THCS Hỏằ’NG LÝ

 Số 8/QĐ-THCS

Cỏằ˜NG HOÀ XÃ Hỏằ˜I CHỏằƯ NGHÄăA VIỏằ†T NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hồng Lý, ngày  12   tháng 10  năm 2014

 

 

QUYỏºắT ĐỏằŠNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường  THCS Hồng Lý

 

HIỏằ†U TRặ¯ỏằžNG TRặ¯ỏằœNG THCS Hỏằ’NG LÝ

            Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

           Căn cứ vào kế hoạch số 17/KH-THCS ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Vũ Thư về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng cấp THCS năm học 2014 -2015.

QUYỏºắT ĐỏằŠNH

            Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường  THCS Hồng Lý

                         gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường  THCS Hồng Lý

                          theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.          

            Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi                             

                       hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Lưu:VT.

HIỏằ†U TRặ¯ỏằžNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

Đỗ Thanh Phong

 


DANH SÁCH THÀNH VIÊN Hỏằ˜I Đỏằ’NG Tỏằ° ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo quyết định số 08/QĐ – THCS ngày 12 tháng 10 năm 2014 )

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Đỗ Thanh Phong

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Vũ Hồng Quân

Phó hiệu trưởng

P. chủ tịch HĐ

 

3

Nguyễn Kim Phiên

Thý ký hội đồng

Thư ký HĐ

 

4

Lê Thị Tường Vy

BTCB – Tổ trưởng TXH

ỏằƯy viên HĐ

 

5

Phạm Thị Tươi

CTCĐ

ỏằƯy viên HĐ

 

6

Trần Đại Nghĩa

Tổ TTTN- Thanh tra ND

ỏằƯy viên HĐ

 

7

Nguyễn Thanh Tiền

Tổng phụ trách

ỏằƯy viên HĐ

 

8

Vũ Thị Nhung

Tổ văn Phòng

ỏằƯy viên HĐ

 

 

 

 

                   DANH SÁCH THÀNH VIÊN THặ¯ KÍ

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh,

chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Nguyễn Kim Phiên

Thưý hội đồng

Trưởng ban Thư ký HĐ

 

2

Vũ Thị Nhung

Văn phòng

Thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VÅă THặ¯

TRặ¯ỏằœNG THCS Hỏằ’NG LÝ

 Số 9 /KH-THCS

Cỏằ˜NG HOÀ XÃ Hỏằ˜I CHỏằƯ NGHÄăA VIỏằ†T NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hồng Lý, ngày 12   tháng 10  năm 2014

 Kỏºắ HOỏº CH Tỏằ° ĐÁNH GIÁ

TRặ¯ỏằœNG TRUNG HỏằŒC Cặ  Sỏằž Hỏằ’NG LÝ

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Phạm vi tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng cơ sỏ giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, ...) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2. Hội đồng tự đánh giá

2.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá đ­ợc thành lập theo Quyết định số 08 ngày 12 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Lý. Hội đồng gồm có 8 thành viên.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN Hỏằ˜I Đỏằ’NG Tỏằ° ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức danh,

chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Đỗ Thanh Phong

Hiệu trưởng

Chủ tịch

 

2

Vũ Hồng Quân

Phó hiệu trưởng

P. chủ tịch HĐ

 

3

Nguyễn Kim Phiên

Thý ký hội đồng

Thý ký HĐ

 

4

Lê Thị Tường Vy

BTCB – Tổ trưởng TXH

ỏằƯy viên HĐ

 

5

Phạm Thị Tươi

CTCĐ

ỏằƯy viên HĐ

 

6

Trần Đại Nghĩa

Tổ TTTN- Thanh tra ND

ỏằƯy viên HĐ

 

7

Nguyễn Thanh Tiền

Tổng phụ trách

ỏằƯy viên HĐ

 

8

Vũ Thị Nhung

Tổ văn Phòng

ỏằƯy viên HĐ

 

 

 2.2. Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện (nếu có)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đỗ Thanh Phong

Vũ Hồng Quân

 Chủ tịch hội đồng

P .Chủ tịch hội đồng

tìm, thu thập  các minh chứng cho các chỉ số và tiêu chí của tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường.

 

Nguyễn Thị Đ­ợm

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Hảo

Đỗ Thị Huyền

Bùi Thị Điểm

Bùi Phạm Tiến Dũng

Vũ Mạnh Tiên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

2

Đỗ Thanh Phong

Vũ Hồng Quân 

Nguyễn Thị Thu Hương

Đinh Thị Thơm

Đỗ Thị Hải Yến

Chủ tịch hội đồng

P Chủ tịch hội đồng

Nhóm trýởng

Thành viên

Thành viên

- Tìm, thu thập  các minh chứng cho các chỉ số và tiêu chí cuả tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

3

Đỗ Thanh Phong

Vũ Hồng Quân 

Trần Đại Nghĩa

Nguyễn Thị Tuyến

Phạm Thị Thanh Thúy

Đỗ Thị Quỳnh Trang

Chủ tịch hội đồng

P Chủ tịch hội đồng

Nhóm trưởng

Thành viên

Thành viên

Thành viên

- Tìm, thu thập  các minh chứng cho các chỉ số và tiêu chí của tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

 

4

Đỗ Thanh Phong

Vũ Hồng Quân 

Lê Thị Tường Vy

Trần Thị Thu

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chủ tịch hội đồng

P Chủ tịch hội đồng

Nhóm trưởng

Thành viên

Thành viên

Thành viên

-Tìm, thu thập  các minh chứng cho các chỉ số và tiêu chí cuả tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội;

 

5

Đỗ Thanh Phong

Vũ Hồng Quân 

Nguyễn Thanh Tiền

Huỳnh Văn Thủy

Nguyễn Thu Thuỳ

Nguyễn Thị Tuyến

Chủ tịch hội đồng

P Chủ tịch hội đồng

Nhóm trưởng

Thành viên

Thành viên

Thành viên

- Tìm, thu thập  các minh chứng cho các chỉ số và tiêu chí của tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 

 3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:

  3.1 Nguồn nhân lực: là cán bộ, giáo viên, công nhân viên cấp THCS của Trường THCS Hồng Lý

- Cơ sở vật chất và tài chính cần huy động: 8.000 000 đ

 3.2 Từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian cần đ­ợc cung cấp:

 

T/T

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Các hoạt động

Các nguồn lực cần đ­ợc

huy động/ cung cấp

1

Chiến lược phát triển nhà trường THCS

Thu thập thông tin.

- Báo cáo bằng đề cương chi tiết

Bộ phận văn phòng, Hiệu trưởng

2

Tổ chức và quản lí nhà trường

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

 

Bộ phận văn phòng cung cấp hồ sơ các tổ chức trong nhà trường, và thu thập thông tin về hoạt động của các tổ chức đó.

3

Cán bộ QL, GV, nhân viên và HS

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

 

Bộ phận văn phòng, P. HT  cung cấp hồ sơ CB-GV-CNV; hồ sơ HS, sổ đăng bộ đối chiếu với hiệu quả công tác của CB-GV-CNV thông qua phiếu đánh giá công chức

4

Chương trình GD và các hoạt động GD

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

 Toàn thể CB-GV trình việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập của nhà trường( bằng hồ sơ, sổ sách)

5

Tài chính, CSVC

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

Nhân viên kế toán, bảo vệ , thiết bị, thư viện,  HT trình hồ sơ và báo cáo số liệu có trong tiêu chuẩn 4

6

Quan hệ nhà trường, GĐ và XH

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

Ban đại diện cha mẹ HS, GVCN, hồ sơ chủ nhiệm; các văn bản tham mưu với cấp ủy đảng , chính quyền,

 

Kết quả rèn luyện và học tập của HS

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

Văn thư , P. HT, TPT kiểm tra trên thực tế kết quả giáo dục 2 mặt của HS, kết quả hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục NGLL.

 4. Công cụ đánh giá:

 - Sử dụng  Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

 -Thông tin cần thu thập từ bên ngoài, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí cần có:

+ Thông tin:

    Căn cứ vào tình hình thực tiễn trong báo cáo kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị trường học các năm học.

    Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh các năm học

    Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội của địa phương.

Mối quan hệ nhà trường - gia đình và xã hội.

+ Nguồn cung cấp: phụ huynh, lãnh đạo địa phương, cấp ủy đảng.

+ Kinh phí cần có: 8.000 000 đ

5.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Có phụ lục kèm theo )

6. Thời gian biểu

Thời gian

Các hoạt động

Tuần 2

tháng 10/2014

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (TĐG);

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         

Tuần 2

tháng 10/2014

- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;

- Hoàn thành kế hoạch TĐG.

Tuần 2

tháng 10/2014

- Đánh giá sơ bộ các tiêu chí

- Xác định sơ bộ hệ thống thông tin minh chứng

Tuần 2

tháng 10/2014

- Thu thập thông tin và minh chứng;

- Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết);

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu đ­ợc;

- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;

- Xây dựng đề cương tự đánh giá

Tuần 3,4

tháng 10/2014

- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG

- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng đ­ợc sử dụng trong báo cáo TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;

- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;

- Hoàn thiện báo cáo TĐG.

Tuần 1 , 2

tháng 11/2014

- Họp Hội đồng TĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG

Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

- Nộp bản báo cáo TĐG

                                                                                                   HIỏằ†U TRặ¯ỏằžNG

                                                                                                  Đỗ Thanh Phong

Tác giả: Đỗ Thanh Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới